top
logo

NET Computer Engineering doo 21000 Novi Sad, Br. Ribnikar 52 * tel. +381 21 42 11 11 * fax: +381 21 42 22 11 * office@netcomp.rs * www.netcomp.rs
* MICROSOFT: Proizvodi, Licenciranje * HP: Serveri, Radne stanice, Prenosivi računari, Štampači, Skeneri

Statistika

Broj pregleda članka : 81897

Ko je na sajtu

 37 gostiju na sajtu

Home
HOME


Napisao Stanko Radmilović   
petak, 27 mart 2015 09:45

 

Najnovije/Najaktuelnije

 

 Većina članaka je preneta na sledeće sajtove:

ŠTA I KAKO DALJE

 

Radmilovic - GLOBALIZED ECONOMY AND FINANCE

 

VREME EKONOMSKIH PROTIVREČNOSTI

 

dok su na ovom sajtu zadžani samo sledeći članici, po kategorijama:
 

Kratki članci - Separati - Reagovanja

Znamo li suštinu problema Market fundamentalizma - ali sa stanovišta slabo, odnosno nedovoljno razvijenih?

Stope rasta, formiranje i upotreba GDP, u prethodne tri decenije, u Srbiji i njenom okruženju - siže

Eksterni sektor za slabe ekonomije - jedno vreme varljivi spas, a zatim brutalne posledice

Bruto nacionalna štednja i investicije i rast mase zarada, plata - u ekonomiji Srbije

 

Samo o ekonomiji Srbije

B4. Zemlje bližeg okruženja Srbije - komparativna trend analiza - Gross national savings - % of GDP

B3. Zemlje bližeg okruženja Srbije - komparativna trend analiza, constant prices - % of growth

B2. Zemlje bližeg okruženja Srbije - komparativna trend analiza GDP per capita, current prices, U.S. dollars 

B1. Zemlje bližeg okruženja Srbije - komparativna trend analiza GDP, mlrd US$ 

"Kud plovi ovaj brod", bez obzira na umirujuće reči ministra finansija da je javni dug Srbije "pod kontrolom" 

Trendovi najvažnijih kategorija u Srbiji koji su OSNOVNO MERILO USPEŠNOSTI SVAKE VLADE 

Kako je upropaštavana poljoprivreda, za Srbiju pioritetna - možda, "daleko bilo", last resort , poslednje utočištoe

I uz najbolju moguću EP, sadašnji haotični-retardirani privredni sistem, ne može da vodi u oporavak i razvoj

Tamna strana hvalisanja "realnim deviznim kursumom" i "jačanjem dinara" - sve u uslovima dubokih deficita platnog bilansa

"Tržišno" formiranje deviznog kursa "u zavisnosti od ponude i tražnje deviza" - fatalne nebuloze

2. Dužnički neo-kolonijalizam u koji je upala i Srbija

Sumorna ekonomska stvarnost Srbije – umesto oporavka stagflacija

Kako ponovo zaposliti milion radnika

Da Srbija "teško diše" nepobitan dokaz je da se mora (nerazvojno) zaduživati - za "podršku budžetu"; sve dok je tako, od oporavka nema ništa!!

Iluzije prevelikih očekivanja od Foreign Direct Investments (FDI)

Inflacija u periodu 1959-2011. u Srbiji i komparacija sa okruženjem

 

Ekonomski problemski članci

Kada i kako su ideje klasičnog liberalizma mutirale u savremeni represivni tržišni fundamentalizam

"Kud plovi ovaj brod", bez obzira na umirujuće reči ministra finansija da je javni dug Srbije "pod kontrolom" 

Kapitalan i nepobitan nalaz: Bruto domaća štednja (akumulacija) je razvojno primarna, FDI su sekundarne ili marginalne 

Privlačne zablude tržišnog fundamentalizma u Srbiji (i bivšoj Jugoslaviji) traju odavno - čak i nesvesno 

Suština Kopenhagen kriterijuma za prijem u EU: primamo dovoljno unapređene, a ne one koji bi da ih mi “debelo” subvencionišemo i unapredjuemo 

Od stalnog, rastućeg zaduživanja veće zlo je samo shvatanje da je ono spasonosno

“Sistemska” lutanja u Srbiji traju previše dugo – i koštaju i koštaće mnogo    

 

O fundamentalnim promenama u Svetu ekonomije

Razvijeni neoliberalni kapitalizam u uslovima dvojnog i divergentnog debalnsa GDP, gubi korak zbog neshvatanja da se agregatna robna tražnja mora obezbeđivati na drugačiji način 

I. Velike promene u svetu realne ekonomije i finansijalizacije - sažeta trodecenijska (1980-2010) faktografija u G7, BRIK, ostalim G20 zemljama, Srbiji i njenom širem okruženju 

Enormne razlike u razvijenosti - osnovni debalans u globalnom Svetu ekonomije, iako se „gura pod tepih“ 

Spoljni dugovi - korištenje "globalne štednje" (akumulacije - po stanovniku jasno govore o velikim deformacijama i apsurdima 

II. Opasne neravnomernosti ekonomskih stopa rasta u svetlu formiranja i upotrebe GDP - Poente za razumevanje 

 

Savremeni Svet novca i finansija

Ostvarivanje bruto domaće štednje (akumulacije, kapitala) po zemljama i grupacijama; Na koliki potencijal (može da) reflektuje nova BRIC Razvojna banka

Čudesna i/ili čudovišna slika sveta finansija o čemu ubedljivo svedoči asemetrija, debalans, deformacija... odnosa ostvarivanja štednje (akumulacije) i stanja spoljnih dugova 

Ko je externo prezadužen: koje od najrazvijenijih/najvećih i malih/slabih balkanskih ekonomija, objektivni indikatori i kriterijumu stavljaju u fokus? 

NONSENS! - ono što jaki za sebe smatraju normalnim, za slabe - "otrovno voće" 

I dalje, spoljni dugovi po stanovniku jasno govore o skandaloznim deformacijama i apsurdima u korišćenju "globalne štednje" i Svetu finansija uopšte 

RAZVOJNO (A NE SAMO POTROŠAČKO) ZADUŽIVANJE ILI - DALJE PROPADANJE; odnosno kada dug (ni)je dobar drug

 

Srbija i uže i šire okruženje

E6. Anatom. evr. ekon.... Stope nezaposlenosti - heterogene, uveliko iznad "prirodne stope", a u Srbiji najteže rešiv problem  

E5. Anatom. evrop. ekon. - Inflation, average consumer prices, Percent change, 2004-2013 

E3. Anatom. evrop. ekon. - Gross national savings (Bruto domaća akumulacija), per capita, u korelaciji sa dostignutim nivoom razvoja (GDP per capita) u 2013 

E12. Anatomija evropskih... Zemlje sa većim FDI inflows (uvozom FDI) i većim FDI outflows (izvozom FDI) - ključ za razumevanje liberalizovanog sveta finansija i poziciju pojedinih zemalja u njemu

U Evropi sa US - Mnogo više deficitnih, nesposobnih da stvaraju koliko troše, odnosno razvijenih koji se lako pokrivaju iz globalne štednje

E0. Inovirana i proširena slika Evropskih (sa US) ekonomija podacima sa 2013 godinom

E9a. Anatomija ... Iako ne demaskira sve, analiza javnog duga u korelaciji sa javnim rashodima i suficitom - deficitom, otkiva mnogo deformacija u liberalizovanom Svetu finansija

E4. Anatom. evr. ekonom... Bruto domaća štednja u odnosu na ukupne investicije, po stanovniku

E9. Anatomija ... Sveukupni državni (javni) dug... Skandalozna slika Sveta finansija kao posledica totalne liberalizacije

E8a. Anatomija Evropskih ekonomija... Javne finansije - Drastične razlike se ne ublažavaju nego zamagljuju i povećavaju 

E8. Anatomija Evropskih ekonomija... Sveukupna državna potrošnja, rang pozicije, u korelaciji sa Državni (javni) dug u 2012 

E7. Anatomija evropskih ekonomija... Stope nezaposlenosti - heterogene, uveliko iznad "prirodne stope", a u Srbiji najteže rešiv problem

E1. Anatom. evrop. ekon. - GDP rast u stalnim cenama (%), prosek 2004-13

E2. Anatom. evrop. ekon. - GDP per capita, dostignuti nivo razvijenosti u 2013, rang pozicije i dinamika

Evropa u svetu, Srbija u Evropi - Nivoi domaćih investicija i domaće štednje bitna determinanta ekonomskih stope rasta, a i spoljne zaduženosti

Evropa u svetu, Srbija u Evropi - Finalna potrošnja države i domaćinstava smanjuju štednju

Evropa u svetu, Srbija u Evropi - Velike razlike/debalansi u dostignutom nivou realnog GDP per capitai stopama realnog ekonomskog rasta

Evropa u svetu, Srbija u Evropi - Komparativna analiza najvažnijih odnosa i interakcija 

Evropa u svetu, Srbija u Evropi - Integralna faktografija

 

Globalni Svet ekonomije

(9) Current account balance, % of GDP, komparativna trend analiza (1980-2014, posebno za 2000-2014), za G7, G20 i evropske zemlje

(7) Kretanje javne potrošnje 1980-2014 i javni dug (države) krajem 2013. i 2014. - komparativna trend analiza za G7, G20 i evropske zemlje, i Srbiju

(6) Nezaposlenost - komparativna trend analiza (1980-2014, posebno za 2000-2014), za G7, G20 i evropske zemlje i kraći komentar

(5) Inflacija - ukroćena goropad - komparativna trend analiza (1980-2014) za G7, G20 i evropske zemlje baca dodatno svetlo na to čime, kako, implikacije… 

(10) Stanje ukupnih spoljnih dugova i Neto internacionalne investicione pozicije (NIIP) u G7, G20 i ostalim evropskim zemljama

(4) Stope ukupnih investicija, u korelaciji sa stopama rasta i novoima razvijenosti, dugoročni trendovi 1980-2014, u G7, G20 i ostalim evropskim ekonomijama (51)

(3) Stope bruto nacionalne štednje, % od GDP - Komparativna trend analiza (1980-2014) - Nova verzija - Faktografija

(2) Stope rasta GDP u stalnim cenama - Komparativna trend analiza (1980-2014) - Nova verzija - U fokusu re-pozicioniranje 20 najvećih ekonomija Sveta - Faktografija

(1) GDP per capita, pokazatelj nivoa razvijenosti - Komparativna trend analiza (1980-2014) - Nova verzija - 20 najvećih ekonomija Sveta u fokusu - Faktografija

Na vidiku još veće promene, repozicioniranje najrazvijenijih i najvećih zemalja sveta, i Srbije i njenog šireg okruženja

Promena "odnosa snaga" u svetskoj ekonomiji je značajna - to više nije iznenađenje, ali ko su sve "dobitnici" a ko "gubitnici" - to za mnoge sigurno jeste

 

Turbulentne devedesete (i pre njih)

Štiglic Kuda idu reforme? 

Greenspan, FED, je dao "značajan" prilog totalnoj finansijskoj liberalizaciji i omogućavanju kumuliranja externih dugova, posebno US

Pridružiti se na svoju štetu? (O dobrim i lošim stranama učlanjenja u EU) 

Nemoguć oslonac na "suvu drenovinu" 

Rešavali smo kvadraturu kruga - o famoznom, lažnom “upadu Srbije u platni sistem Jugoslavije” u okviru teme “raspad Jugoslavije” 

Hiperinflacija, monetarna šok terapija, liberalizacija, konvertibilnost - ne mogu opstajati zajedno u slaboj, netržišnoj ekonomiji

 

"EKONOMSKA KRIZA I DRUŠTVENA REFORMA" - knjiga u predvečerje tranzicije i raspada prethodne države

Glava I. Oblici, dubina i uzroci krize u predtranzicionoj fazi - krajem osamdesetih godina

Glava II. Opšti prikaz tržišnog mehanizma - kao "korisne fikcije"

Glava III. Kratki prikaz osnovnih institucionalnih (ustavnih) i privrednosistemskih rešenja koji je bio na snazi u predtranzcionim periodu

Glava IV. Kritičke ocene ne-sistema koji je bio na snazi u predtranzcionim periodu

Glava V. Anatomija defektnosti tržišnog mehanizma i privrednog sistema kao osnovnog uzroka ekonomske krize

Glava VI. Potenciranje krize neadekvatnom ekonomskom politikom

Glava VII. Uzaludnost predtranzicionih pokušaja da se samo mikroekonomskom reformom jugoslovenska socijalistička privreda preusmeri u pravcu u pravcu modela neoklasične sinteze 

Glava VIII-IX. Slovenački i Hrvatski čelnici napravili “makro- dogovornu ekonomiju” i “konfederalnu federaciju”, a blokiranjem reforme doveli do dezintegracije SFRJ  

 

 ***

EKONOMIJA SRBIJE: TEŽAK SLOM I JOŠ TEŽI OPORAVAK - Knjiga

***

Curriculum Vitae - kratka biografija sa pregledom najvažnijih radova Prof. dr Stanka Radmilovića, ex-premiera Srbije

***

 

 

 

 

Poslednji put ažurirano ( četvrtak, 28 maj 2015 18:17 )
 bottom

Profesor Doktor Stanko Radmilovic www.stankoradmilovic.com